שלב התפעול למבנים קיימים

שלב התפעול מבנים קיימים - ולטמן מהנדסים

ביצוע בקרות על מימוש הסכמי B.O.T  / P.P.P .

סקר מצב תחזוקת נכסים ומערכותלחץ כאן

תכנון והקמת מערך ניהול תחזוקה ממוחשבלחץ כאן

סקר מצאי אינוונטר / ציוד למערכות אלקטרו-מכניות.

סקר מצב תחזוקה מבנה ומערכות

כתיבת הוראות אחזקה לציוד ותשתיות.

בדיקת עמידת חברות ניהול / קבלני תחזוקה על מחויבותם ההסכמית.

בדיקת תוקף והימצאות אישורים רגולטורים מחייבים על פי תקן.

הכנת אומדן אחזקה רב שנתי.

כתיבת מפרטים למכרזים / בל"מים לנותני שרותי תחזוקה וניקיון.

ניתוח חלוקת עלויות במבנים / תשתיות ב"עירוב שימושים".

תחזוקת מבנים ומערכות, אחזקת מבנים ומערכות, כתיבת מכרזים לתפעול, אחזקה ותחזוקה

חזרה ל"שירותים שלנו" >>