שלב הפרוגרמה והתכנון

שלב הפרוגרמה והתכנון - ולטמן מהנדסים

מיפוי ואפיון צרכי האחזקה והתפעול.

מתן דרישות לפרוגרמה תפעולית.

הנחיות למתכננים בראיית התפעול והתחזוקה.

איתור קשיים בתחזוקת המבנה ומתן פתרונות.

ניתוח משמעויות ל"עירוב שימושים".

בדיקת מענה התחזוקה ל"בניה ירוקה".

הנחיות נגישות לאחזקה וניקיון.

אפיון דרישות תחזוקה לתקופת הבדק ואחריה.

כתיבת חוזי שרות ארוכי טווח למערכות "ספק יחיד".

כתיבת מכרזי תחזוקה ומכרזי אחזקה

הגדרת כמויות פריטים רזרביים לסיום הבניה.

כתיבת דרישות לאופן הגשת ספרי מתקן.

כתיבת נספח תחזוקה המרכז ומאחד את הנחיות התפעול והתחזוקה של כלל היועצים.

חזרה ל"שירותים שלנו" >>